Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej

JEDEN SZCZEGÓLNY DZIEŃDWIE UROCZYS­TOŚCI

113 października był w naszej szkole dniem niecodzi­en­nym. Wtedy to, w przed­dzień Święta Edukacji Nar­o­dowej, odbył się uroczysty apel związany właśnie z tym świętem. Dodatkowe towarzyszące mu wydarze­nie to ślubowanie uczniów klas pier­wszych naszego gim­nazjum, które przyjęła pani Dyrek­tor w obec­ności wszys­t­kich zgro­mad­zonych: nauczy­cieli, uczniów i pozostałych pra­cown­ików szkoły. Po części ofic­jal­nej przyszła kolej na krótki pro­gram artysty­czny przy­go­towany przez uczniów koła teatral­nego spec­jal­nie dla swoich nauczy­cieli. Oczy­wiś­cie, to Oni byli bohat­erami żarto­bli­wej, choć sym­pa­ty­cznej par­o­dii (tego, że mają do siebie dys­tans, dowiodła również niebanalna prezen­tacja ich fotografii zgro­mad­zona na wprost głównego wejś­cia do szkoły). Oprócz sporej dawki dobrego humoru w tym dniu nie obyło się bez wyrazów wdz­ięczności i uzna­nia dla ped­a­gogów za ich całoroczny trud, odd­anie… i serce.

Klasy w roku szkol­nym 2016 – 2017

Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recy­ta­torskiego

Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-​Koźlu już po raz kole­jny goś­cił miłośników poezji ze szkół gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych. W dniu 18 października br. w auli szkoły czteroosobowe jury, któremu prze­wod­niczył pan Piotr Gabrysz– dyrek­tor MOK Chemik przesłuchało ponad trzy­dzi­estu uczest­ników konkursu. Na sce­nie, przy mikro­fonie, przed juro­rami oraz wypełnioną salą trzeba było się wykazać umiejęt­noś­cią opanowa­nia tremy, bo sama recy­tacja to tylko przy­jem­ność. Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie klasy III a: Natalia Osowska oraz Ste­fan Gaw­lik. Oboje zaprezen­towali ciekawe inter­pre­tacje artysty­czne wier­szy Stanisława Barańczaka, jed­nak to „Alba lodówkowa” w wyko­na­niu Ste­fana zdobyła uznanie jurorów, a wykon­awca otrzy­mał dyplom i nagrodę rzec­zową za zdoby­cie III miejsca.

Dla obo­jga reprezen­tan­tów PG 4 grat­u­lacje i słowa uznania!

Pier­wsze koty za płoty, czyli jak w nowej szkole radzą sobie pier­ws­zok­lasiści…

Minął przeszło miesiąc od dnia, kiedy uczniowie klas pier­wszych przekroczyli próg naszej szkoły. Akli­matyza­cji w nowym środowisku sprzy­jała piękna wrześniowa pogoda. Uczniowie poz­nawali swoich kolegów i koleżanki z klasy, rówieśników z klas równoległych i uczniów starszych klas, nowych nauczy­cieli, nowe sale lek­cyjne. Wyposażeni w kom­plet nowych podręczników zaczęli poz­nawać świat fizyki i chemii oraz zgłębiać tajem­nice innych przed­miotów szkol­nych.
Wkrótce pojaw­iły się pier­wsze stopnie.

Czas przys­tosowywa­nia się raczej już minął, a teraz pełną parą uczniowie muszą zacząć dzi­ałać, by pokazać się z jak najlep­szej strony. Niech zdoby­wają możli­wie najlep­sze stop­nie, z sukce­sami star­tują w zawodach sportowych i konkur­sach przed­miotowych, akty­wnie uczest­niczą w życiu klasy i szkoły, naw­iązują przy­jaźnie, uczą się budować dobre relacje z innymi i doras­tają w duchu wartości, jakie stanowią pri­o­ry­tety naszej szkoły.

Na zdję­ci­ach – pier­ws­zok­lasiści przy pracy w salach lek­cyjnych, ale już niebawem ich pier­wsze
ofic­jalne święto– pasowanie na ucz­nia. Uroczystą przysięgę na Sztan­dar Szkoły złożą 13 października pod­czas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Romowie są wśród nas….

dsc 0316

W dniu 30.09.2016r. uczniowie klas 3e i 2b uczest­niczyli w gali z okazji Dnia Kul­tury i Trady­cji
Rom­skiej. Taniec i muzyka rom­ska królowały w Domu Kul­tury „Chemik” po raz kole­jny. Koor­dy­na­torką imprezy była pani Inga Mirga, a orga­ni­za­torem spotka­nia PSP nr 1 w Kędzierzynie-​Koźlu. Celem obchodów była inte­gracja społeczności uczniowskiej, budowanie pozy­ty­wnego obrazu Romów w środowisku, uświadami­anie wartości edukacji oraz wspólne spotkanie się dzieci rom­s­kich z różnych miast i zapoz­nanie dzieci pol­s­kich z bogatą kul­turą i trady­cją rom­ską. Udział uczniów naszego gim­nazjum w obchodach nie był przy­pad­kowy. Na sce­nie bowiem wys­tępowały nasze uczen­nice Natalia Mirga z klasy 3e oraz Paulina Chmura z klasy 2b.

Czy­taj więcej…

APELPOMOC MIŁOS­ZOWI KLIM­CZA­KOWI!

Płytę „Będzie dobrze” można kupić. Cena to zaled­wie 10 zł. Oczy­wiś­cie, można dać więcej
– cały dochód ze sprzedaży zostanie przez­nac­zony na lecze­nie zma­ga­jącego się z zanikiem mięśni mieszkańca Starego Koźla.

Tytułową piosenkę dla Miłosza nagrał kędzierzyński zespół Mis­tr­zowie Świata. Pomysł na real­iza­cję nagra­nia należy do Jaromira Zajferta, wokalisty kapeli.

W utworze wys­tąpił również Adam Wol­ski – wokalista Golden Life.

W lipcu do piosenki nagrany został teledysk.

Na pły­cie znalazły się także utwory zespołów John Ken­tucky Band; Inni; Kwadra; Dzieci Fab­ryki;
Dr Ill Stone;
I Cóż, Że Ze Szwecji; Honker; Znika­jący Punkty; Pav.Love.Sky, Kiler.

Pro­jekt sfi­nan­sowała Grupa Azoty.

PIENIĄDZE ZA PŁYTĘ ZBIERA PED­A­GOG SZKOLNY
PANI KATARZYNA OWSIŃSKA DO 23.09.2016R !!!!

Za udział w akcji uczeń otrzyma dyplom oraz pochwałę :)


Szóstka za piątkę na piątkę

parkrun
Pg 4 bierze udział w akcji „6 za 5 na 5″!!! Bie­gamy 5 km z Parku w każdą sobotę o 9 rano koło kina Twierdza w Koźlu. Za każdy bieg po 5 km każdy uczeń PG 4 otrzyma pieczątkę w spec­jal­nym pasz­por­cie. 5 pieczątek upoważ­nia do otrzy­ma­nia oceny celu­jącej z Wychowa­nia Fizy­cznego!!! Należy się zare­je­strować na www​.parkrun​.pl/​k​e​d​z​i​e​r​z​y​n​-​k​o​z​l​e zabrać ze sobą zgodę od rodz­ica i wydrukować kod, który otrzy­ma­cie na meila podanego pod­czas rejes­tracji. Uwaga kto nie wydrukuje kodu będzie musiał robić 10 karnych pom­pek!!! Kto nie będzie miał zgody rodz­ica na udział w biegu nie zostanie do niego dopuszczony!!!

Zamek w Mosznej– słowem, pęd­zlem, obiek­ty­wem

2„Gdzie duch spo­tyka się z przestrzenią …” takie hasło przyświeca tegorocznym Europe­jskim Dniom Dziedz­ictwa. W przed­sięwz­ię­cia pode­j­mowane w ramach ich obchodów włączyli się uczniowie naszej szkoły.

Neogo­ty­cka architek­tura zamku w Mosznej robi wraże­nie na wszys­t­kich odwiedza­ją­cych. Z pewnoś­cią jest jed­nym z najbardziej rozpoz­nawal­nych i cenionych zabytków naszego regionu. Na lekcje plas­tyki w plen­erze – pięknych przy­pała­cowych ogro­dach wybrali się uczniowie klas I b i III a. Prze­wod­nik oprowadza­jący uczest­ników wycieczki po obiek­cie w ciekawy sposób opowiedział jego niezwykłą his­torię, a uczniowie, stą­pa­jąc po pięknych, zabytkowych, dębowych podło­gach przyglą­dali się wspani­ałym wnętr­zom zamku. Kasetonowe, drew­ni­ane, bogato zdo­bione sufity, szes­nas­towieczne portyki oraz ramy olbrzymiego lus­tra, zmyśl­nie urząd­zony gabi­net właś­ci­ciela zamku, zielone mar­mury sali weneck­iej, liczne portrety kobiet na obrazach zdo­bią­cych ściany oraz kaplica zamkowa przy­cią­gały wzrok poz­na­ją­cych tę wspani­ałą budowlę.

Czy­taj więcej…

TOP