Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej
Świa­towy Dzień Postaci z Bajek w PG nr 4
Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Pub­licznym Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
II miejsce Krzysztofa Gawła w Ogólnopol­skim Konkur­sie Plas­ty­cznym „Sport dla Wszys­t­kich, Recyk­ling dla Każdego„
Dzień Plus­zowego Misia zor­ga­ni­zowany w naszej szkole z inic­jatywy Samorządu Szkolnego
World Press Photo 2016 — wycieczka do opol­skiej Galerii Sztuki Współczesnej

III miejsce dla PG nr 4 w konkur­sie na film pro­fi­lak­ty­czny — Stop prze­mocy rówieśniczej

Infor­ma­cje dla klas III na temat logowa­nia do szkół pon­adg­im­naz­jal­nych

2 Bieg dla JACKA — 10.06.2017 r.

bieg dla jacka 2

Święto Szkoły 2017 — kilo­m­e­try w nogach, w ser­cach radość, ślady w pamięci…

0518 maja to dzień, w którym wspom­i­namy patrona naszej szkoły– Karola Woj­tyłę. W tym roku po raz drugi koor­dy­na­tor obchodów– Pani Renata Wój­cik- zapro­ponowała wielki marsz PG 4 na Górę św. Anny, do miejsca, które Jan Paweł II odwiedził pod­czas jed­nej ze swoich piel­grzymek do Ojczyzny. Pier­wszy marsz dostar­czył bardzo wielu wrażeń, dlat­ego też pomysł powtórzenia zyskał wielu zwolen­ników. Ponad stu dwudzi­estu uczest­ników pieszej wycieczki ruszyło szlakiem turysty­cznym ze Zdzies­zowic. Dotarłszy do amfiteatru, młodzież spędzała czas na roz­mowach, grach, zabawach pod opieką wychowawców.

Pod pom­nikiem Papieża młodzież wysłuchała przemówienia Pani Dyrek­tor Mał­gorzaty Nowack­iej, a potem uroczyś­cie zapalono znicze oraz złożono kwiaty.

Czy­taj więcej…

Jedni piszą pięknie, inni bez błędów!

Pod­czas okolicznoś­ciowego apelu w dniu 16 maja br. nastąpiło uroczyste pod­sumowanie dwóch konkursów związanych z językiem pol­skim. Ich orga­ni­za­torką była pani Grażyna Borecka. Najlepsi w kaligrafii i w ortografii otrzy­mali grat­u­lacje od Pani Dyrek­tor, brawa od uczniów i nauczy­cieli, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Oto wyniki V Szkol­nego Dyk­tanda „ Mis­trz ortografii” w roku szkol­nym 201617:

I MIEJSCE – JULIA SZY­MAŃSKA , KL.3 D

II MIEJSCEANNA JASKUL­SKA, KL.3 A

II MIEJSCEGRZE­GORZ MIKITA, KL.2 C

Wyniki V Szkol­nego Konkursu Kaligraficznego 201617:

I MIEJSCEWIK­TO­RIA SOBAŃSKA – KL.2 C

II MIEJSCEDOMINIKA JĘDRZE­JCZAK– kl. 3 c

III MIEJSCEKRZYSZTOF GAWEŁ, KL.3 B

Wyróżnienia: Katarzyna Mondry, KL. 3 D i Dominika Stre­it­berger, KL3 E

„ To moja ziemia, to mój kraj…”- ksz­tał­tu­jemy postawę patri­o­ty­czną przez odwołanie do chlub­nych wydarzeń w his­torii Pol­ski

Rzadko na moich war­gach -
Niech dziś to warga ma wyzna -
Jawi się krwią przepo­jony,
Naj­droższy wyraz: Ojczyzna.

Jan Kasprow­icz


04

W kilka dni po Majowym Świę­cie klasy II a i II c pod kierunk­iem pani Joanny Góreck­iej– Bieni i pana Tomasza Puka przy­go­towały okolicznoś­ciowy apel z okazji 226. rocznicy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja.

W specy­ficzną, uroczystą atmos­ferę wprowadz­iło zebranych odśpiewanie hymnu państ­wowego, nato­mi­ast kon­wencja okolicznoś­ciowego przed­staw­ienia wyko­rzysty­wała żart. W poważne treści przy­bliża­jące okoliczności
uch­wale­nia doniosłego doku­mentu wprowadz­iła uczest­ników apelu scenka rodza­jowa. W zabawny sposób przekazano sporo infor­ma­cji o kli­ma­cie pracy nad kon­sty­tucją– drugą na świecie, pier­wszą w Europie.

Apel poz­wolił zre­al­i­zować potrzebę utr­wala­nia wiedzy his­to­rycznej, szanowa­nia i pielęg­nowa­nia osiąg­nięć demokracji oraz doskon­alić świado­mość oby­wa­tel­ską młodych Polaków.

Poniżej gale­ria zdjęć z apelu

Czy­taj więcej…

Więcej artykułów…

  1. Po naukę i relaks do Wrocławia!
TOP