Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej
Świa­towy Dzień Postaci z Bajek w PG nr 4
Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Pub­licznym Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
II miejsce Krzysztofa Gawła w Ogólnopol­skim Konkur­sie Plas­ty­cznym „Sport dla Wszys­t­kich, Recyk­ling dla Każdego„
Dzień Plus­zowego Misia zor­ga­ni­zowany w naszej szkole z inic­jatywy Samorządu Szkolnego
World Press Photo 2016 — wycieczka do opol­skiej Galerii Sztuki Współczesnej

„Czy można się nauczyć pisa­nia? Rzemiosła tak. Sztuki musisz nauczyć się sam”

22 lutego w Filii nr 5 Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Kędzierzynie-​Koźlu odbyły się warsz­taty lit­er­ackie dla młodzieży prowad­zone przez współczesną pol­ską pis­arkę Martę Fox.

Na to spotkanie w ramach Klubu Twór­czego Pisa­nia udały się dwie uczen­nice naszej szkoły, które próby lit­er­ackie mają już za sobą. Nicola Jaskółka i Natalia Osowska próbowały swoich sił głównie w konkur­sach lit­er­ac­kich na tek­sty o charak­terze pub­l­i­cysty­cznym. Aby warsz­tat pis­arski doskon­alić, trzeba być otwartym na nowe wyzwa­nia, stąd też próby lit­er­acko– poe­t­y­ckie zapro­ponowane przez Panią Martę Fox były doskon­ałą ku temu okazją. Uczen­nice otrzy­mały wskazówki, jak pisać, aby z jed­nej strony wyrazić siebie, swoje emocje, poglądy i doświad­czenia, z drugiej zaś zaciekawić czytel­nika. Na zakończe­nie zajęć każda z uczest­niczek otrzy­mała „złotą listę” zasad, o których należy pamię­tać, by stworzyć dobry, ciekawy tekst.

Ci, którzy prze­gapili okazję kon­sul­tacji z pis­arką, a próbują twór­czo pisać, mogą sko­rzys­tać ze wskazówek przekazanych opiekunowi uczen­nic– p. M Salamon.

Więcej infor­ma­cji na stronie http://​www​.lokalna24​.pl

Zaprosze­nie na spotkanie z Prezy­den­tem Miasta Kędzierzyn-​Koźle

spotkanie prezydent v1

Bieg dla Jacka — 18.02.2017 r.

bieg dla Jacka

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrek­tora Szkoły

W dniu 01.02.2017 r. odbył się w naszej szkole Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrek­tora Szkoły.

Na sali gim­nasty­cznej uczniowie i uczen­nice klas I, II, III naszego gim­nazjum roze­grali swoje mecze pod okiem sędz­iów: pani Agnieszki Zelenay-​Fuchs, pana Pio­tra Wilka oraz pana Marka Fuchs.

Rywal­iza­cja była zacięta i prze­b­ie­gała według zasad fair play. W kat­e­gorii dziew­cząt zwyciężyła Alicja Taraszkiewicz 1a, II miejsce zajęła Mag­dalena Marek 3d,III miejsce Wik­to­ria Paw­lik 1a.

Zwycięzcą w kat­e­gorii chłopców został Dominik Lang 2a, II miejsce zajął Maciej Mojzyk 1a, III miejsce zajął
Bar­tosz Kotow­icz 2c.

Najlepsi zawod­nicy reprezen­towali szkołę w Mis­tr­zost­wach Powiatu w Tenisie Stołowym Gim­naz­jada dnia 02.02.2017r., które odbyły się na Hali Sportowej „Śród­mieś­cie”. W zawodach wzięło udział 32 zawod­ników z całego powiatu kędzierzyńsko-​kozielskiego. Nasze uczen­nice Mag­dalena Marek i Alicja Taraszkiewicz zajęły I i III miejsce. Tym samym zak­wal­i­fikowały się do Finałów Wojew­ódz­kich, które odbędą się 08.02.2017r. w Dobrzyniu Wielkim. Życzymy im powodzenia. 

Całkiem inna lekcja fizyki

W listopadzie pod­czas omaw­ia­nia dzi­ału „Praca, moc, ener­gia”, uczniowie klasy 2c wykon­ali pro­jekt. Zadaniem było nakręce­nie krótkiego filmu o maszy­nach prostych.

A oto rezultat…

„Antyg­ona” Sofok­lesa inspiracją dla pro­jek­tów uczniows­kich

Czy lek­tury szkolne muszą być kojar­zone wyłącznie z czymś nud­nym i mało przy­dat­nym? Z pewnoś­cią nie. Dowiodła tego niedawno klasa III C, która po cyklu lekcji poświę­conych tragedii Sofok­lesa otrzy­mała zadanie pole­ga­jące na wyborze jed­nego z pro­jek­tów odwołu­ją­cych się do treści i prob­lematyki utworu oraz teatru greck­iego. Prace mogły być wyko­nane indy­wid­u­al­nie lub w niewiel­kich gru­pach. W ten sposób pow­stały między innymi ciekawe pro­jekty mul­ti­me­di­alne, w których uczniowie dali popis swo­jej wyobraźni, kreaty­wności i niemałych tal­en­tów. W oce­nie samych uczniów najwięk­sze wraże­nie wywarły: nowa­torska prezen­tacja Michaliny Tur­czyniewicz i Mar­tyny Kraz­ińskiej oraz film ani­mowany Dominiki Wiec­zorek i Weroniki Piś­niak, gdzie w rolę aktorów wcieliły się plas­telinowe fig­urki. Zapraszamy do obejrzenia!

TOP