Z życia szkoły…

Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas uroczys­tości upamięt­ni­a­jącej ćwierćwiecze wol­nych wyborów
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Współczesna etiuda teatralna zagrana przez uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4
18 maja — to dzień, kiedy wspom­i­namy patrona naszej szkoły — Karola Wojtyłę
Wzrusza­jące bal­lady Kacz­marskiego i Okudżawy w wyko­na­niu uczniów naszej szkoły
Przyjdzie rozs­tań czas — pożeg­nanie absol­wen­tów w Miejskim Ośrodku Kultury
„Ważną rzeczą jest dbać o przyszłość, ale nie wolno nam zapom­i­nać o przeszłości” — apel z okazji Nar­o­dowego Święta Niepodległości
„Choćbyś nie wiem jak się starał — dobry nauczy­ciel jest ci potrzebny” — Dzień Nauczyciela
„Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku…” — jasełka
„Kul­tur­alne poszukiwania” — wycieczka do Opola
IV walen­tynkowe spotkanie-​nie tylko poetyckie-„miłość niejedno ma imię„
IV walen­tynkowe spotkanie-​nie tylko poetyckie-„miłość niejedno ma imię„
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Współczesna etiuda teatralna zagrana przez uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4

Obi­ady dla uczniów w roku szkol­nym 2016 – 2017

obiady1617

obiady 1016

APELPOMOC MIŁOS­ZOWI KLIM­CZA­KOWI!

Płytę „Będzie dobrze” można kupić. Cena to zaled­wie 10 zł. Oczy­wiś­cie, można dać więcej
– cały dochód ze sprzedaży zostanie przez­nac­zony na lecze­nie zma­ga­jącego się z zanikiem mięśni mieszkańca Starego Koźla.

Tytułową piosenkę dla Miłosza nagrał kędzierzyński zespół Mis­tr­zowie Świata. Pomysł na real­iza­cję nagra­nia należy do Jaromira Zajferta, wokalisty kapeli.

W utworze wys­tąpił również Adam Wol­ski – wokalista Golden Life.

W lipcu do piosenki nagrany został teledysk.

Na pły­cie znalazły się także utwory zespołów John Ken­tucky Band; Inni; Kwadra; Dzieci Fab­ryki;
Dr Ill Stone;
I Cóż, Że Ze Szwecji; Honker; Znika­jący Punkty; Pav.Love.Sky, Kiler.

Pro­jekt sfi­nan­sowała Grupa Azoty.

PIENIĄDZE ZA PŁYTĘ ZBIERA PED­A­GOG SZKOLNY
PANI KATARZYNA OWSIŃSKA DO 23.09.2016R !!!!

Za udział w akcji uczeń otrzyma dyplom oraz pochwałę :)


Szóstka za piątkę na piątkę

parkrun
Pg 4 bierze udział w akcji „6 za 5 na 5″!!! Bie­gamy 5 km z Parku w każdą sobotę o 9 rano koło kina Twierdza w Koźlu. Za każdy bieg po 5 km każdy uczeń PG 4 otrzyma pieczątkę w spec­jal­nym pasz­por­cie. 5 pieczątek upoważ­nia do otrzy­ma­nia oceny celu­jącej z Wychowa­nia Fizy­cznego!!! Należy się zare­je­strować na www​.parkrun​.pl/​k​e​d​z​i​e​r​z​y​n​-​k​o​z​l​e zabrać ze sobą zgodę od rodz­ica i wydrukować kod, który otrzy­ma­cie na meila podanego pod­czas rejes­tracji. Uwaga kto nie wydrukuje kodu będzie musiał robić 10 karnych pom­pek!!! Kto nie będzie miał zgody rodz­ica na udział w biegu nie zostanie do niego dopuszczony!!!

Zamek w Mosznej– słowem, pęd­zlem, obiek­ty­wem

2„Gdzie duch spo­tyka się z przestrzenią …” takie hasło przyświeca tegorocznym Europe­jskim Dniom Dziedz­ictwa. W przed­sięwz­ię­cia pode­j­mowane w ramach ich obchodów włączyli się uczniowie naszej szkoły.

Neogo­ty­cka architek­tura zamku w Mosznej robi wraże­nie na wszys­t­kich odwiedza­ją­cych. Z pewnoś­cią jest jed­nym z najbardziej rozpoz­nawal­nych i cenionych zabytków naszego regionu. Na lekcje plas­tyki w plen­erze – pięknych przy­pała­cowych ogro­dach wybrali się uczniowie klas I b i III a. Prze­wod­nik oprowadza­jący uczest­ników wycieczki po obiek­cie w ciekawy sposób opowiedział jego niezwykłą his­torię, a uczniowie, stą­pa­jąc po pięknych, zabytkowych, dębowych podło­gach przyglą­dali się wspani­ałym wnętr­zom zamku. Kasetonowe, drew­ni­ane, bogato zdo­bione sufity, szes­nas­towieczne portyki oraz ramy olbrzymiego lus­tra, zmyśl­nie urząd­zony gabi­net właś­ci­ciela zamku, zielone mar­mury sali weneck­iej, liczne portrety kobiet na obrazach zdo­bią­cych ściany oraz kaplica zamkowa przy­cią­gały wzrok poz­na­ją­cych tę wspani­ałą budowlę.

Czy­taj więcej…

Konkurs fotograficzny „Francja ele­gancja”

Konkurs frWszys­t­kich uczniów uczą­cych się języka fran­cuskiego zapraszam do uczest­nictwie w II Ogólnopol­skim Franko­fońskim Konkur­sie Fotograficznym Bleu, Blanc, Rouge 2016.

Temat tegorocznego konkursu brzmi „Francja ele­gancja”. Czekamy więc na artysty­czne zdję­cia łączące w sobie temat Francji i dobrego smaku. Mogą to być konkretne przed­mioty, abstrakcje czy zaaranżowane sytu­acje przy­wodzące na myśl pię­kno, szyk, gus­towność czy też zachowa­nia pełne ele­gancji. Ist­nieje dowol­ność inter­pre­tacji tem­atu konkursu.

Fotografie (mak­si­mum 5 na uczest­nika) należy przesłać tylko w formie elek­tron­icznej na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. do niedzieli 16 października 2016.

Uroczyste ogłosze­nie wyników odbędzie się w środę 9 listopada 2016 roku, w siedz­i­bie Szkol­nej Galerii Sztuki ZSO Nr2 w Gdyni, w cza­sie wernisażu wys­tawy prac nadesłanych na konkurs.

Wszys­tkie pozostałe infor­ma­cje zna­j­dują się w reg­u­laminie do pobra­nia.

Kliknij tutaj, aby zapoz­nać się z reg­u­laminem konkursu

I już akty­wny start!

Sienkiewic­zo­ma­nia — akcja z okazji 170. rocznicy urodzin wybit­nego pol­skiego pis­arza trwa. Na 2 wrześ­nia zaplanowano Nar­o­dowe Czy­tanie Lit­er­atury, w które włączyła się w MBP w Kędzierzynie-​Koźlu. Frag­menty powieści ” Quo vadis” czy­tali przed­staw­iciele lokalnych władz, mediów, sportu, różnych insty­tucji związanych z kul­turą i reprezen­tanci wielu placówek oświa­towych. Naszą szkołę reprezen­towała Karolina Jopek z klasy III a.

Rozpoczę­cie roku szkol­nego 20162017

7
Wrześniowy, słoneczny dzień. Odświęt­nie ubrani uczniowie, ich rodz­ice, nauczy­ciele i pra­cown­icy szkoły. Wszyscy zgro­madzeni o poranku na szkol­nym dziedz­ińcu, by pożeg­nać nieubła­gal­nie kończące się wakacje i pow­itać kole­jny rok szkolny. Tegoroczna uroczys­tość inau­gu­ra­cyjna miała szczególny charak­ter. Przede wszys­tkim spraw­iła to obec­ność na niej Kierown­ika Wydzi­ału Oświaty i Wychowa­nia Urzędu Miasta w Kędzierzynie-​Koźlu, pani Bożeny Jankowskiej. Po drugie, ze względu na zapowiedziane już wcześniej zmi­any orga­ni­za­cyjne. Pani Kierownik pożeg­nała doty­chcza­sowego Dyrek­tora gim­nazjum, pana Marka Fuchsa, dzięku­jąc mu za zaan­gażowanie pod­czas pełnienia spra­wowanej funkcji. Pow­itała też nowego Dyrek­tora– panią Mał­gorzatę Nowacką, którą rekomen­dowała jako wielkiego przy­ja­ciela młodzieży oraz doświad­c­zonego ped­a­goga. Po krótkim przemówie­niu pani Dyrek­tor uczniowie wraz z wychowaw­cami rozes­zli się do klas. Nowy rok szkolny to już zatem
nieza­przeczalny fakt!!!

Maria Sad­owskaPoniżej parę zdjęć z uroczystości.

Czy­taj więcej…

TOP