Z życia szkoły…

Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas uroczys­tości upamięt­ni­a­jącej ćwierćwiecze wol­nych wyborów
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Współczesna etiuda teatralna zagrana przez uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4
18 maja — to dzień, kiedy wspom­i­namy patrona naszej szkoły — Karola Wojtyłę
Wzrusza­jące bal­lady Kacz­marskiego i Okudżawy w wyko­na­niu uczniów naszej szkoły
Przyjdzie rozs­tań czas — pożeg­nanie absol­wen­tów w Miejskim Ośrodku Kultury
„Ważną rzeczą jest dbać o przyszłość, ale nie wolno nam zapom­i­nać o przeszłości” — apel z okazji Nar­o­dowego Święta Niepodległości
„Choćbyś nie wiem jak się starał — dobry nauczy­ciel jest ci potrzebny” — Dzień Nauczyciela
„Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku…” — jasełka
„Kul­tur­alne poszukiwania” — wycieczka do Opola
IV walen­tynkowe spotkanie-​nie tylko poetyckie-„miłość niejedno ma imię„
IV walen­tynkowe spotkanie-​nie tylko poetyckie-„miłość niejedno ma imię„
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Współczesna etiuda teatralna zagrana przez uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4

Sko­rzys­taj z ciekawej oferty eduka­cyjnej i zostań uczniem PG nr 4

Do wyko­na­nia ulotki wyko­rzys­tano ikony pochodzące z zasobów:
http://​www​.flati​con​.com/​p​a​c​k​s​/​h​i​g​h​-​s​c​h​o​o​l​-​c​o​l​l​e​c​t​i​o​n

Koniec roku szkol­nego! Wita­j­cie WAKACJE!

6W piątek, 24 czer­wca w całej Polsce uczniowie rozstali się ze swoimi szkołami na dwa let­nie miesiące. Uczniowie klas pier­wszych i drugich naszego gim­nazjum również uroczyś­cie zakończyli rok szkolny 2015/​2016, uczest­nicząc w okolicznoś­ciowym apelu. Z rąk Dyrek­tora Szkoły oraz Wychowawcy najlepsi uczniowie otrzy­mali świadectwa z wyróżnie­niem , sportowcy zaś –dyplomy. Na zakończe­nie apelu uczniowie z klasy III a rozbaw­ili swoich młod­szych kolegów i urocze koleżanki tanecznym żartem. Po zakończe­niu uroczys­tości wychowawcy już w salach lek­cyjnych wręczyli uczniom pozostałe świadectwa i pożeg­nali się ze swoimi ucz­ni­ami. Otrzy­mali oni grat­u­lacje za osiąg­nię­cia, życzenia dobrych, bez­piecznych wakacji, a uśmiech­nięci nauczy­ciele– podz­iękowa­nia i kwiaty.

Wakacje czas zacząć. Do zobaczenia we wrześniu.

Czy­taj więcej…

Pożeg­nanie tegorocznych absol­wen­tów PG nr 4

8W tym roku uroczys­tość pożeg­nalna miała miejsce w kinie Helios. Przy­byli na nią oczy­wiś­cie uczniowie klas trze­cich, ich bliscy, dyrekcja i nauczy­ciele naszej szkoły.
Po zakończe­niu części ofic­jal­nej, w której zostały roz­dane dyplomy, nagrody i wyróżnienia oraz listy grat­u­la­cyjne dla rodz­iców, przyszła pora na podz­iękowa­nia i kwiaty dla dyrekcji, wychowaw­ców i pozostałych nauczy­cieli. Następ­nie goś­cie obe­jrzeli bogaty pro­gram artysty­czny. Wys­tępowała grupa teatralna z kl. IIIB z kabare­tową prezen­tacją „Wiara nie zawsze czyni cuda”. Piosenki śpiewał kwartet muzy­czny (IIIC). Został odtańc­zony polonez. Na koniec żarto­bliwą składankę taneczną dość spon­tan­icznie zaprezen­towali uczniowie kl. III A. Rozs­ta­nia bywają trudne. I tak było w tym przy­padku. Nie obyło się bez łez wzruszenia…

Czy­taj więcej…

Chcesz poz­nać szkołę bliżej, koniecznie obe­jrzyj filmik pro­mo­cyjny

O Hen­ryku Sienkiewiczu wiedzą tyle…

Mał­gosia Tomaszewska, Ania Ter­lecka, Mateusz Gawin i Łukasz Cia­puta z IIIwzięli udział w Mul­ti­me­di­al­nym Turnieju Wiedzy o Hen­ryku Sienkiewiczu. Konkurs dla gim­naz­jal­istów zor­ga­ni­zowała Miejska Bib­lioteka Pub­liczna w Filii nr 5 w dniu 9 czer­wca br. Do rywal­iza­cji przys­tąpiły trzy drużyny: z PG 3, PG 4 i PG 5. Per­fek­cyjnie przy­go­towani nasi uczniowie nie dali szans współza­wod­nikom.
Za zdoby­cie I miejsca otrzy­mali dyplomy i nagrody rzec­zowe. Grat­u­lacje! Naszej szkole przynieśli
kole­jny powód do dumy, za co bardzo dzięku­jemy. Po raz kole­jny Czwórka jest na piątkę!

8 czer­wca radośnie i na sportowo!

3
Nauczy­ciele wychowa­nia fizy­cznego w tym roku przy­go­towali dla uczniów wyjątkowo ciekawy Dzień Sportu, dzień pełen atrakcji. Po skró­conych zaję­ci­ach lek­cyjnych wszyscy uczniowie i nauczy­ciele udali się na Sta­dion Kuźniczka. Uczniowie stanęli do rywal­iza­cji w kilku dyscy­plinach sportowych. Do współza­wod­nictwa wyty­powano drużyny z każdej klasy. Na murawie sta­dionu roz­gry­wa­jący mecze piłki nożnej wyciskali z siebie siódme poty, wszak smak zwycięstwa to jest to, co sportowcy lubią najbardziej. W rywal­iza­cji tej nie do poko­na­nia okazała się reprezen­tacja klas II – gich. Na bieżni również każdy z zawod­ników co sił w nogach mknął w kierunku mety. Szczęśli­wiec, którego stopy jako pier­wsze przekroczyły linię mety, dum­nie spoglą­dał na widownię.

Czy­taj więcej…

Więcej artykułów…

  1. Najlepsi muzycy w PG nr 4
TOP