Z życia szkoły…

Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas uroczys­tości upamięt­ni­a­jącej ćwierćwiecze wol­nych wyborów
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Współczesna etiuda teatralna zagrana przez uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4
18 maja — to dzień, kiedy wspom­i­namy patrona naszej szkoły — Karola Wojtyłę
Wzrusza­jące bal­lady Kacz­marskiego i Okudżawy w wyko­na­niu uczniów naszej szkoły
Przyjdzie rozs­tań czas — pożeg­nanie absol­wen­tów w Miejskim Ośrodku Kultury
„Ważną rzeczą jest dbać o przyszłość, ale nie wolno nam zapom­i­nać o przeszłości” — apel z okazji Nar­o­dowego Święta Niepodległości
„Choćbyś nie wiem jak się starał — dobry nauczy­ciel jest ci potrzebny” — Dzień Nauczyciela
„Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku…” — jasełka
„Kul­tur­alne poszukiwania” — wycieczka do Opola
IV walen­tynkowe spotkanie-​nie tylko poetyckie-„miłość niejedno ma imię„
IV walen­tynkowe spotkanie-​nie tylko poetyckie-„miłość niejedno ma imię„
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Współczesna etiuda teatralna zagrana przez uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu

W trak­cie prac nad ulotką wyko­rzys­tano zasoby ikon pochodzące z: http://​www​.flati​con​.com/.

Uroczyste pod­sumowanie wojew­ódz­kich konkursów przed­miotowych w Opolu

24 maja br. w Fil­har­monii Opol­skiej odbyła się gala, pod­czas której grat­u­lacje, dyplomy i nagrody otrzy­mali lau­reaci tegorocznych konkursów przed­miotowych. Nasz uczeń, Marek Micha­lik, w towarzys­t­wie Dyrek­tora Szkoły uczest­niczył w tej uroczys­tości, ponieważ został lau­re­atem
Wojew­ódzkiego Konkursu Chemicznego. Jego przy­goda z trudną dziedz­iną nauki, jaką niewąt­pli­wie jest chemia, rozpoczęła sie bardzo wcześnie, Marek jest bowiem uczniem klasy pier­wszej! Wspani­ałe przy­go­towanie do konkursu zawdz­ięcza swo­jej ciężkiej pracy pod czu­jnym okiem
pani Anny Bogack­iej. Dla obo­jga GRAT­U­LACJE!

Szkolna wycieczka w Bieszczady

Niedawno uczniowie PG nr 4 mieli okazję uczest­niczyć w przy­go­towanej przez Panią Aure­lię Sulima w ramach jed­nej z ofert, jakie pro­ponuje im szkoła, atrakcji– wyjeździe w Bieszczady. Od początku zain­tere­sowanie wycieczką było ogromne– w końcu miała to być aż czterod­niowa eska­pada, maj, piękna i niecodzi­enna okolica… no i zgrana (jak się wkrótce okazało) grupa. W sumie trzeba było wyna­jąć duży autokar i w połowie miesiąca kilkudziesię­cioosobowa ekipa podróżna wraz z opieku­nami (p. A. Sulimą, p. M. Sad­owską , p. I. Sobczak i p. A. Lechicką) wyruszyła na pod­bój nowych szlaków i w poszuki­wa­niu niezwykłych wrażeń. Mieszkaliśmy nad samym Jeziorem Solińskim. jezioroSpacerowal­iśmy po zaporze w Solinie. Płynęliśmy statkiem. Podzi­wial­iśmy bieszczadzką faunę i florę pod­czas podróży kole­jką wąsko­torową. Odwiedzil­iśmy Muzeum Kul­tury Bojków w Myczkowie oraz Muzeum Prze­mysłu Naftowego i Gazown­iczego w Bóbrce, a także siedz­ibę Nadleśnictwa Bali­gród. Goś­cil­iśmy w pra­wosławnej cerkwi w Szcza­wnem. Przemierza­l­iśmy górskie połoniny– teren Bieszczadzkiego Parku Nar­o­dowego. Po niezwykłych przeży­ci­ach każdego wiec­zora w ośrodku czekał na nas bonus: a to możli­wość popły­wa­nia w kry­tym base­nie, a to dyskoteka lub wiec­zorne ognisko. Na koniec, bogatsi w nowe doz­na­nia i… zaopa­trzeni w suchy prowiant, wyruszyliśmy w drogę powrotną. Z żalem żegnal­iśmy się z Bieszczadami i naszym przemiłym prze­wod­nikiem, który wielokrot­nie pod­kreślał, że tak sym­pa­ty­cznej i kul­tur­al­nej młodzieży zbyt często nie spo­tyka. Opiekunów rozpier­ała duma ☺

Cer­ty­fikat Insty­tutu Matki i Dziecka dla PG nr 4

1 cert zdrowie1516

Zaję­cia poza­lek­cyjne prowad­zone przez nauczy­cieli PG nr 4 w roku szkol­nym 20152016

Zaję­cia poza­lek­cyjne dla uczniów w roku szkol­nym 20152016

Zaję­cia pozalekcyjne Nauczyciel Termin
Ter­apia dysleksji Grażyna Borecka poniedzi­ałek 8.45 — 9.45
wtorek 7.50 — 8.50
piątek 7.50 — 8.50
(po wcześniejszym
umówie­niu się)
ZDW z j. polskiego Grażyna Borecka poniedzi­ałek 14.35 — 15.20
poniedzi­ałek 15.25 — 16.10
(po wcześniejszym
umówie­niu się)
Koło teatralne Maria Sad­owska czwartek 13.30
ZDW z j. polskiego Maria Sad­owska piątek 13.30
Ter­apia dysleksji Mał­gorzata Salamon poniedzi­ałek, środa,
czwartek,
piątek 7.45 — 8.45
Socjoter­apia Katarzyna Owsińska środa, piątek
13.30 — 14.30
Koło matem­aty­czne Irena Sobczak środa 8.00 — 8.45
ZDW z matematyki Irena Sobczak czwartek 15.30 — 16.15
Koło matem­aty­czne Kinga Czarnecka-​Nowak środa 8.00, czwartek 13.30
ZDW z matematyki Kinga Czarnecka-​Nowak czwartek 13.30
Koło matem­aty­czne Kl. III Ewa Piecha poniedzi­ałek 9.50 — 10.35
ZDW z matem­atyki kl. III Ewa Piecha poniedzi­ałek 8.55 — 9.40
ZDW z chemii i biologii Anna Bogacka poniedzi­ałek 15.30
Lab­o­ra­to­ria chemiczne Anna Bogacka W szkole oraz wyjaz­dowe
dla klas z innowacją
chemiczną
Lab­o­ra­to­ria fizyczne Monika Piwowar­czyk W szkole oraz wyjaz­dowe
dla klas z innowacją
ZDW z fizykii Monika Piwowar­czyk wtorek 15.20
ZDW z geografii Bar­bara Wiercińska W ter­mi­nach uzgod­nionych
z ucz­ni­ami
Koło geograficzne Bar­bara Wiercińska W ter­mi­nach uzgod­nionych
z ucz­ni­ami
Koło muzyczno-​plastyczne Iza Dra­jew­icz poniedzi­ałek 15.30
lub inny ter­min
uzgod­niony
z nauczy­cielem
Piłka siatkowa dz. A. Zelenay-​Fuchs W ter­mi­nach uzgod­nionych
z nauczy­cielem
Piłka koszykowa dz. A. Zelenay-​Fuchs W ter­mi­nach uzgod­nionych
z nauczy­cielem
Spotka­nia taneczne A. Zelenay-​Fuchs W ter­mi­nach uzgod­nionych
z nauczy­cielem
Kółko sza­chowe Jan Janocha W ter­mi­nach uzgod­nionych
z p. A. Zelenay-​Fuchs
Doskonale­nie pływania Woj­ciech Wójcik

poniedzi­ałek 16.00 — 16.50

Piłka nożna dz./chł. Woj­ciech Wójcik piątek 16.00 — 17.30
Piłka siatkowa chłopców Beata Marek środa 15.20
Koło z j. angielskiego Dawid Wój­cik poniedzi­ałek 8.55 — 9.40,
wtorek 8.00 — 8.45
Przy­go­towanie do egza­minu
z j. niemieckiego
Anna Maria Lechicka poniedzi­ałek 15.30
Przy­go­towanie do egza­minu
z j. rosyjskiego
Anna Maria Lechicka środa 15.30
Koło/​ZDW z j. niemieckiego Anna Maria Lechicka czwartek 14.3515.30
Koło/​ZDW z j. rosyjskiego Anna Maria Lechicka czwartek 11.4013.30
ZDW dla mniejs­zości
etnicznej
dzieci rom­s­kich
Anna Maria Lechicka piątek 13.30
Koło j. niemieckiego Alek­san­dra Kierońska wtorek 15.30
ZDW z j. niemieckiego Alek­san­dra Kierońska wtorek 7.10
Przy­go­towanie
do egza­minu

z j. niemieckiego
Alek­san­dra Kierońska piątek 7.10
ZDW z j. francuskiego Bar­bara Miśków poniedzi­ałek, piątek
7.10 po wcześniejszym
uzgod­nie­niu z nauczycielem
Koło infor­maty­czne
Tomasz Puk poniedzi­ałek 15.30 — 16.15
ZDW z historii
Tomasz Puk środa 15.30 — 16.16

TOP