Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej
Świa­towy Dzień Postaci z Bajek w PG nr 4
Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Pub­licznym Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
II miejsce Krzysztofa Gawła w Ogólnopol­skim Konkur­sie Plas­ty­cznym „Sport dla Wszys­t­kich, Recyk­ling dla Każdego„
Dzień Plus­zowego Misia zor­ga­ni­zowany w naszej szkole z inic­jatywy Samorządu Szkolnego
World Press Photo 2016 — wycieczka do opol­skiej Galerii Sztuki Współczesnej

EGZA­MIN GIM­NAZ­JALNY 2017

03Właśnie skończyły się egza­miny gim­naz­jalne. W środę o godz. 9.00 wszyscy trze­ciok­lasiści rozpoczęli pisanie
pier­wszej części– human­isty­cznej. Najpierw pisali test z his­torii i wiedzy o społeczeńst­wie, a po krótkiej prz­er­wie –z języka pol­skiego. Kole­jny dzień testów obe­j­mował przed­mioty ścisłe. Część matema
tyczno– przy­rod­nicza zawsze budzi najwięcej emocji. W piątek sprawdzana była zna­jo­mość języków obcych na poziomie pod­sta­wowym
i rozsz­er­zonym. Zde­cy­dowana więk­szość naszych uczniów rozwiązy­wała zada­nia z języka angielskiego.

Czy­taj więcej…

III miejsce Pio­tra Wanata w Powia­towym Konkur­sie dla Gim­naz­jal­istów pod patronatem posłanki do Par­la­mentu Europe­jskiego –Pani Lidii Geringer de Oeden­berg oraz Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko– Koziel­skiego

01„Polak-​Europejczyk-​Obywatel”- pod takim hasłem odbył się po raz pier­wszy powia­towy konkurs dla
gim­naz­jal­istów pod patronatem posłanki do Par­la­mentu Europe­jskiego –Pani Lidii Geringer de Oeden­berg oraz Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko– Koziel­skiego. Celem konkursu jest m.in. ksz­tał­towanie świadomego, nowoczes­nego patri­o­tyzmu u młodzieży, a wiedza zdobyta pod­czas konkursu ma przy­bliżyć młodzieży mech­a­nizmy funkcjonowa­nia państwa i prawa oraz pod­nieść świado­mość oby­wa­tel­ską i uni­jną młodych Polaków.

Czy­taj więcej…

Konkurs — On kiffe Alma ! Kochamy cię, Almo !

Konkurs fran17Insty­tut Fran­cuski w Polsce orga­nizuje konkurs na Face­booku pt. „On kiffe Alma! Kochamy cię, Almo!” z okazji konkursu piosenki Eurow­izja 2017.

Francja będzię reprezen­towana przez Almę, która zaśpiewa piosenkę o tytule „Requiem”. Wieczór finałowy odbędzie się 13 maja 2017.

Każdego dnia, aż do finałowego wiec­zoru, będziemy pub­likować po jed­nym pyta­niu związanym z piosenką Almy, jej teledyskiem i innymi filmikami…

Pyta­nia będą pub­likowane na: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1261113660608556​/

Konkurs jest otwarty dla wszys­t­kich i można wygrać wiele ciekawych rzeczy : płyty CDDVD

Zapraszamy do udzi­ału! Na wielu zwycięzców czekają nagrody pod­czas losowa­nia!

Poniżej reg­u­lamin konkursu

Czy­taj więcej…

Pod­chody na tere­nie szkoły– czemu nie!

7Na lekcji języka ang­iel­skiego, pod­czas której uczniowie mieli się nauczyć nazy­wać kierunki, pytać o drogę i udzielać infor­ma­cji, zadaniem uczniów było przy­go­towanie w gru­pach instrukcji, jak dotrzeć do ukry­tych kartek z zada­ni­ami. Według tych wskazówek później poruszały się po całej szkole zespoły uczniowskie z III b. Pod­chody po ang­iel­sku to kole­jny ciekawy pomysł Pani Katarzyny Sza­łas na real­iza­cję lekcji. Uczniowie bardzo chęt­nie włączyli się w te niecodzi­enne działania.

Czy­taj więcej…

Wysiłek umysłowy całą dobę? W PG 4 to możliwe!

W świecie liczb, wzorów, zjawisk i różnorod­nych pojęć uczniowie Pub­licznego Gim­nazjum nr 4
w Kędzierzynie-​Koźlu w dniu 7 kwiet­nia 2017r. czuli się jak ryby w wodzie.
Rozwiązy­wali zada­nia z przed­miotów ścisłych.

9W naszym gim­nazjum Maratony Matematyczno-​Przyrodnicze stały się już trady­cją. Pomysło­daw­czynie to panie: Anna Bogacka, Kinga Czar­necka –Nowak i Monika Piwowar­czyk, a opiekę nad zespołami spra­wowali wszyscy nauczy­ciele przed­miotów scisłych.

Od kilku lat setki zadań z matem­atyki, fizyki, chemii, biologii i geografii –rozwiązy­wane zespołowo –sprawdzają i trenują jed­nocześnie umysły gim­naz­jal­istów. W tegorocznym mara­tonie wzięło udział około 30 uczniów, głównie z klas trze­cich, ale byli również młodsi miłośnicy tego typu rozry­wki. Pani Dyrek­tor Mał­gorzata Nowacka dokon­ała uroczys­tego otwar­cia imprezy w piątek o godzinie 8.00, życząc uczest­nikom mara­tonu owoc­nej pracy i powodzenia.

Czy­taj więcej…

Święto Franko­fonii

greve deW marcu 2017 roku — w miesiącu franko­fonii, odbyło się niecodzi­enne wydarze­nie! :) Wielka trasa teatralna fran­cusko­języ­cznego spek­taklu zatrzy­mała się w 15 pol­s­kich mias­tach! Autor ze Szwa­j­carii, grupa teatralna z Bel­gii, reży­serka z Francji — słowem franko­fo­nia w całej swej krasie.

24 marca 2017 w Pałacu Młodzieży w Katow­icach, uczniowie naszej szkoły mieli możli­wość zobaczyć fran­cusko­języ­czny spek­takl pt. „La grève de becs” — „Strajk buzi­aków”. Sztuka pow­stała na pod­stawie tek­stu muzyczno-​teatralnego szwa­j­carskiego autora Camille Rebeteza. Grana jest w języku fran­cuskim ( tłu­mac­zona jest na j. pol­ski ) i trak­tuje o prob­lemie buntu dzieci wobec napływu różno­ra­kich negaty­wnych infor­ma­cji. Młodzi ludzie pozostają zupełnie bezradni i niezrozu­mi­ani przez swoich rodz­iców, którzy już dawno stali się obo­jętni na zale­wa­jące ich zewsząd złe wiadomości.

Po spek­taklu odbyło się spotkanie z reży­serką i aktorami. Uczniowie nie tylko mieli okazję uzyska­nia odpowiedzi na nur­tu­jące ich pyta­nia, ale otrzy­mali też książkę z tek­stem sztuki zarówno w języku pol­skim, jak i fran­cuskim. Po ponad godzin­nym spotka­niu, uczniowie zdobyli auto­grafy aktorów i reży­sera oraz zro­bili sobie wspólne zdję­cie z artystami.

TOP