Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej
Świa­towy Dzień Postaci z Bajek w PG nr 4
Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Pub­licznym Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
II miejsce Krzysztofa Gawła w Ogólnopol­skim Konkur­sie Plas­ty­cznym „Sport dla Wszys­t­kich, Recyk­ling dla Każdego„
Dzień Plus­zowego Misia zor­ga­ni­zowany w naszej szkole z inic­jatywy Samorządu Szkolnego
World Press Photo 2016 — wycieczka do opol­skiej Galerii Sztuki Współczesnej

Plan skró­conych lekcji — czwartek 22.06.2017 r.

lekcje skr 220617

Wakacje 2017 na sportowo

Karolina wyśpiewała sobie grand prix

majowe nastroje1724 maja o godzinie 16.00 w Domu Kul­tury „Lech” rozpoczął się konkurs muzy­czny „ Majowe nas­troje”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół powiatu kędzierzyńsko-​kozielskiego. Naszą szkołę reprezen­towały dwie uczen­nice: Zuzanna Wój­tow­icz z klasy II a oraz Karolina Zborowska z klasy III a. Karolina urzekła jurorów wyko­naniem piosenki „ Jesteś lekiem na całe zło” i została zdoby­w­czynią grand prix. Osiąg­nię­cie takiej nagrody to kole­jny sukces na drodze kari­ery artysty­cznej Karoliny oraz satys­fakcja dla przy­go­towu­jącej ją pani Izabeli Dra­jew­icz. Gratulacje!

III miejsce dla PG nr 4 w konkur­sie na film pro­fi­lak­ty­czny — STOP prze­mocy rówieśniczej

Infor­ma­cje dla klas III na temat logowa­nia do szkół pon­adg­im­naz­jal­nych

TOP