Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej
Świa­towy Dzień Postaci z Bajek w PG nr 4
Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Pub­licznym Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
II miejsce Krzysztofa Gawła w Ogólnopol­skim Konkur­sie Plas­ty­cznym „Sport dla Wszys­t­kich, Recyk­ling dla Każdego„
Dzień Plus­zowego Misia zor­ga­ni­zowany w naszej szkole z inic­jatywy Samorządu Szkolnego
World Press Photo 2016 — wycieczka do opol­skiej Galerii Sztuki Współczesnej

Szkolny Klub Wolon­tariatu gra w 25. finale WOŚP

01

Więcej infor­ma­cji w artykule na stronie kk24​.pl

Poniżej gale­ria zdjęć z wolon­tar­iuszami PG nr 4

Czy­taj więcej…

Zapraszamy na wspólne granie :) To już teraz w niedzielę!

wosp17
Nasi wolon­tar­iusze: Paulina Grze­lak, Natalia Bubak, Gosia Małecka, Dominika Jóźwiak, Julia Ole­siuk, Dominik Jóźwiak, Natalia Urba­niak, Julia Wesoły, Ala Taraszkiewicz, Wik­to­ria Paw­lik, Zuzia Kunert i Maja See­man czekają na Was na uli­cach naszego miasta.

Próbny Egza­min Gim­naz­jalny 20162017

Wła­śnie skończyły się próbne eg­za­mi­ny gim­na­zjal­ne. W poniedzi­ałek 9 sty­cz­nia o godz. 9.00 uczniowie zmie­rzyli się z zada­ni­ami czę­ści hu­ma­ni­stycz­nej.
Naj­pierw pisali test z hi­sto­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, a później z języka pol­skiego. Do napisa­nia było również wypra­cow­anie. Kole­jny dzień testów – środa, 11 sty­cz­nia, obe­j­mował przed­mioty ścisłe.
Część matem­aty­czno– przy­rod­nicza zawsze budzi najwięcej emocji. W czwartek sprawdzana była zna­jo­mość języków obcych na poziomie pod­sta­wowym i rozszerzonym.

Jak próbę zma­gań egza­m­i­na­cyjnych przeży­wali nasi uczniowie? Różnie. Teraz należy właś­ci­wie wyko­rzys­tać czas do kwiet­nia, kiedy przyjdzie im się zmierzyć z właś­ci­wymi arkuszami egza­m­i­na­cyjnymi, tymi, których wyniki będą miały wpływ przy rekru­tacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Wstrząsająca lekcja his­torii– zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu

10 sty­cz­nia br. uczniowie klas III a i III b wzięli udział w wyciecze eduka­cyjnej do Muzeum w Oświęcimiu.
Zostało ono utwor­zone na tere­nie byłego zespołu niemiec­kich obozów kon­cen­tra­cyjnych, w tym obozu zagłady.

Przed wejś­ciem do obozu można było zobaczyć charak­terysty­czną bramę z napisem „Arbeit Macht Frei”, czyli
„Praca czyni wol­nym”. W ciszy i skupi­e­niu uczniowie zwiedzali kole­jno: blok śmierci, celę, w której prze­by­wał Maksy­mil­ian Maria Kolbe, ścianę śmierci, przy której rozstrzeli­wano więźniów, ruiny komór gazowych, gdzie rozprowadzano cyk­lon B i kre­ma­to­ria.

Druga część lekcji his­torii odbyła się na tere­nie obozu zagłady –w Brzez­ince.
Obóz kon­cen­tra­cyjny w Oświęcimiu – Brzez­ince to miejsce pamięci, mar­ty­rologii. Młodzież odd­ała hołd zamor­dowanym tam ludziom. Atmos­fera tego szczegól­nego miejsca sprzy­jała reflek­sjom. Jako kole­jny punkt pro­gramu wycieczki uczniowie mieli również okazję zwiedzić Muzeum Żydowskie usy­tuowane w cen­trum miasta.

„Ludzie ludziom zgo­towali ten los”- te słowa Zofii Nałkowskiej niech będą prze­strogą dla kole­jnych pokoleń.

W środę przed świę­tami wolon­tar­iusze z naszej szkoły pojechali do schro­niska dla zwierząt aby zaw­ieść rzeczy zgro­mad­zone pod­czas akcji prowad­zonej w szkole

wolon 001

W środę przed świę­tami wolon­tar­iusze z naszej szkoły pojechali do schro­niska dla zwierząt ‚aby
zaw­ieźć rzeczy zgro­mad­zone pod­czas akcji prowad­zonej w szkole.
Było tam wszys­tko … prawie: karma, koce, poduszki, ubranka, smy­cze, zabawki, pluszaki, śpiwory i wiele innych rzeczy przy­dat­nych psełom i kotełom ☺
Szkolny Klub Wolon­tariatu zor­ga­ni­zował tę akcję z myślą o porzu­conych zwierzę­tach.
Wzięli w niej udział uczniowie z klas: Ia, Ib, Ic, IIa, IIIa, IIIc, IIId i IIIe.
Dzięku­jemy wszys­tkim, którym nie jest obo­jętny los naszych milusińskich.

„ Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku…”

Na długo przed świę­tami można było wyczuć atmos­ferę zbliża­ją­cych się wyjątkowych dni.

Boże Nar­o­dzenia to święta najmil­sze, rodzinne, radosne. W sklepach, gale­ri­ach istny szał zakupów przy dźwiękach kolęd lub piosenek o świątecznej tem­atyce. W szkole też odświęt­nie– choinka tuż przy wejś­ciu, wys­tro­jone świątecznie sale…

Aby rados­nemu oczeki­wa­niu towarzyszyła reflek­sja, w szkole został zor­ga­ni­zowany okolicznoś­ciowy apel. Przy­go­towała go pani Renata Wój­cik. Dzięki uzdol­nionym uczniom z różnych klas obe­jrzeliśmy jasełka z moral­nym przesłaniem, by uczynić nasze życie lep­szym, pełniejszym. Po apelu, już w mniejszym gronie, uczniowie uczest­niczyli w kla­sowych spotka­ni­ach wig­ili­jnych. Były kolędy, życzenia przy dzie­le­niu się opłatkiem, różne świąteczne smakołyki i mnóstwo słodkości…

TOP